รายงานข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ

หน้าหลัก / รายงานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการ

รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่1)
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 5 สรุปจำนวนนักเรียนรับใหม่ (อ.1/ป.1//ม.1/ม.4/ปวช.1) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 7 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามระดับการศึกษาพร้อมแยกนักเรียนประจำและไป-กลับ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 13 รายงานสรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแตกตามประเภทความพิการ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 16-1 รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามประเภทความพิการ(แยกนักเรียนประจำ ไป-กลับ และเพศ) ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 16-2 16-2รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามประเภทความพิการ(แยกนักเรียนประจำและไป-กลับ) ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561
รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่2)
รายงานปี 2561 (10 ธันวาคม)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่ 1)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่ 2)