รายงานข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ

หน้าหลัก / รายงานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการ

รายงานปี 2560
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 พฤศจิกายน 2560
ตารางที่ 5 สรุปจำนวนนักเรียนรับใหม่ (อ.1/ป.1//ม.1/ม.4/ปวช.1) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 7 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามระดับการศึกษาพร้อมแยกนักเรียนประจำและไป-กลับ ณ 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 7 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามระดับการศึกษาพร้อมแยกนักเรียนประจำและไป-กลับ ณ 10 พฤศจิกายน 2560
ตารางที่ 13 รายงานสรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแตกตามประเภทความพิการ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2560
ตารางที่ 13 รายงานสรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแตกตามประเภทความพิการ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 พฤศจิกายน 2560