รายงานข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ

หน้าหลัก / รายงานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการ

รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่1)
ตารางที่ 2 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 5 สรุปจำนวนนักเรียนรับใหม่ (อ.1/ป.1//ม.1/ม.4/ปวช.1) ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 7 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามระดับการศึกษาพร้อมแยกนักเรียนประจำและไป-กลับ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 13 รายงานสรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแตกตามประเภทความพิการ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ณ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 16 รายงานจำนวนนักเรียนแยกตามประเภทความพิการ(แยกนักเรียนประจำและไป-กลับ) ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561
รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่2)
รายงานปี 2561 (10 ธันวาคม)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่ 1)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2559 (ภาคเรียนที่ 1)
รายงานปี 2559 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2558 (ภาคเรียนที่ 1)
รายงานปี 2558 (ภาคเรียนที่ 2)