รายงานข้อมูลนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

หน้าหลัก / รายงานข้อมูลนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ

รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่1)
ตารางที่ 3 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 11 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 14 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายงานจำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน)
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่2)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่1)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่2)