รายงานข้อมูลนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

หน้าหลัก / รายงานข้อมูลนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ

รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่1)
ตารางที่ 3 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 11 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 14 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 กรกฎาคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายงานจำนวนเด็กพิการรับจริงของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2561) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน)
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานปี 2561 (ภาคเรียนที่2)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่1)
รายงานปี 2560 (ภาคเรียนที่2)
ตาราง 3 สรุปจำนวนนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนและนักเรียนต่างชาติ ณ 31 มกราคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 11 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงแยกตามประเภทการรับบริการ(รับบริการในศูนย์,รับบริการนอกศูนย์)ณ 31 มกราคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 14 สรุปจำนวนนักเรียนรับจริงจำแนกตามประเภทความพิการ ณ 31 มกราคม 2561 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
รายงานจำนวนเด็กนักเรียนพิการมารับบริการของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (6 เดือน)
รายงานจำนวนเด็กพิการที่รับบริการประจำวัน (ปว.) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 (6 เดือน) จำแนกตามช่วงอายุ
รายงานจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานปี 2559 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2559 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2558 (ภาคเรียนที่ 1)
รายงานปี 2558 (ภาคเรียนที่ 2)
รายงานปี 2557 (ภาคเรียนที่1)
รายงานปี 2557 (ภาคเรียนที่2)